"Opracowanie nowatorskiego ekosystemu szkoleniowego wykorzystującego technologię mieszanej rzeczywistości (MR)"

ologowania

Firma VOBACOM Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: „Opracowanie nowatorskiego ekosystemu szkoleniowego wykorzystującego technologię mieszanej rzeczywistości (MR)”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest utworzenie platformy umożliwiającej tworzenie i prowadzenie szkoleń w formie interaktywnych scen AR/MR. Projekt polega na realizacji prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania narzędzia informatycznego do tworzenia oraz generowania sesji szkoleniowych w oparciu o materiały szkoleniowe zaimportowane w formie konwencjonalnych treści cyfrowych takich jak prezentacje, teksty pisane, materiały audio, wideo oraz graficzne.

Wartość całkowita projektu: 8 836 934,00PLN
Dofinansowanie: 6 485 881,17 PLN